POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).
Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część
przedsiębiorstwa domnikaszura.pl dane kontaktowe: numer telefonu +48 788 685 814, adres e-
mail: dominika.szura.psycholog@gmail.com realizowanych przez Dominika Szura.

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem  dominikaszura.pl polegającymi na
realizacji warsztatów online Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b
Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy
B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą
przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji
handlowych, proszę o usunięcie tego punktu).
C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą
współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami
prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach
prawa, np.:
 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137
poz. 926);
 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu
wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą
przetwarzane do czasu wycofania zgody

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich
Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy
poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie
będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.
Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z
których Pan/Pani korzysta.

4. Komu zostaną udostępnione dane?

A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach
konkretnego postępowania na podstawie prawa np. w związku z przeciwdziałaniem
praniu pieniędzy;
B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na
podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy,
firmy archiwizujące, firmy hostingowe;
C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są
udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską
lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez
Państwa naszych faktur w terminie),
D. Podmioty znajdujące się poza EOG, lecz tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z
zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a. Współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu, do których została
wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b. Zastosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza
EOG na etapie ich zbierania.

5. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej
analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub
przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania
marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej
zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).


6. Jakie przysługują Państwu prawa?

A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16
Rozporządzenia),
C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17
Rozporządzenia),
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na
Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je
usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu
jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało,
gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych
jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego

uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają
Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:
dominika.szura.psycholog@gmail.com
G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani
danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21
Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli
przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy,
istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

7. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych
lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail:
rodo@twojstartup.pl

Polityka Cookies

Cookies stanowią pliki tekstowe i powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek
internetowych w momencie odwiedzania lub korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez
stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Za ich pomocą administrator otrzymuje
informacje pozwalające między innymi na umożliwienie prawidłowego działania strony, zapewnienie
bezpieczeństwa a także usprawnienie jej działania.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z
siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane
kontaktowe:  telefon: +48 788 685 814 adres e-mail: dominika.szura.psycholog@gmail.com w związku z realizowaną przez dominikaszura.pl
zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Dominikaszura.pl

Rodzaje plików cookies

W ramach naszych stron internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
Niezbędne/Techniczne: Niniejsze pliki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania
formularzy, a także w celu zapamiętania czy zostałeś poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies.
Funkcjonalne: Zapamiętują i dostosowują platformę do Twoich wyborów, np. pozwalają na automatyczne
uzupełnienie adresu e-mail, z którego ostatnio logowano się w ramach platformy.
Analityczne: Pozwalają na sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu. Za ich pomocą jesteśmy w stanie ustalić
które strony cieszą się popularnością a które nie. Za ich pomocą badamy statystyki i poprawiamy wydajność
naszych stron. W ramach naszych stron korzystamy między innymi z rozwiązań firmy Google, Mailerchimp oraz
Hotjar.
Marketingowych – Pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań
użytkownika, nie tylko w ramach naszego portalu, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów
reklamowych. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany
profil zainteresowań użytkownika.
Pliki cookies portali społecznościowych: Są to pliki cookie instalowane przez naszych partnerów, żeby
dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych. Na ich podstawie budowany jest
profil zainteresowań użytkownika. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb
użytkownika.

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie
przeglądarki internetowej.
Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:
● adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
● typ urządzenia
● czas przebywania na stronie
● podjęte czynności na stronie
● lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W
celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej
przeglądarki internetowej:
● Firefox
● Chrome
● Microsoft Edge
● Safari
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym
działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących
praw, można skontaktować się z nami pod adresami wskazanymi w punkcie “Administrator danych”
Ponadto informacje o nas i przysługujących Tobie prawach, można znaleźć pod wskazanym adresem.
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/

Scroll to Top